ประวัติความเป็นมา หลักสูตรการเรียนการสอน ติดต่อคณะ
 
เนติบัณฑิตยสภา รับรองหลักสูตรให้ศึกษาต่อระดับเนติบัณฑิต  
สภาทนายความ รับรองหลักสูตรให้เข้ารับการอบรมวิชาว่าความ เพื่อขอใบอนุญาตทนายความ  
สำนักงาน ก.พ. รับรองหลักสูตรให้สอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน  
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ นิติศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
 
 
     
     
 
กำหนดการอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ ๔๖ และประเภทสำนักงาน ๑ ปี  
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับเนติบัณฑิต สมัยที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบพนักงานราชการตำแหน่ง "นิติกร" จำนวน ๙ อัตรา  
   
   
   
 
   
     
 
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะศิลปศาสตร์
  คณะบัญชี
  สำนักงานบัณฑิตศึกษา
  facebook คณะนิติศาสตร์
   
  เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
  สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.)
  สืบค้นคำพิพากษา/คำสั่งคำร้องศาลฎีกา
  สืบค้นคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด