ประวัติความเป็นมา หลักสูตรการเรียนการสอน ติดต่อคณะ
 
รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท กฎหมายมหาชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  
ดาวน์โหลดในสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท กฎหมายมหาชน  
การลงทะเบียนเรียนภาคพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของนักศึกษาปริญญาตรี รหัสก่อน ๕๘  
ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กรณีผู้กู้รายใหม่และผู้กู้รายเก่าย้านสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปี ๒๕๕๘  
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และภาคพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
     
     
 
กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าสอบรับราชการ  
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบพนักงานหลายตำแหน่ง ( ดูตำแหน่งที่รับสมัคร )  
สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ "นิติกรปฏิบัติการ"  
การสอบวิชาว่าความ ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ ๔๓ และผู้รักษาสถานภาพ  
สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบ "พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ"  
ปฏิทินการศึกษาระดับเนติบัณฑิต สมัยที่ ๖๘  
 
กำหนดการสอบผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ประจำปี ๒๕๕๘  
     
 
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะศิลปศาสตร์
  คณะบัญชี
  สำนักงานบัณฑิตศึกษา
  facebook คณะนิติศาสตร์
   
  เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
  สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.)
  สืบค้นคำพิพากษา/คำสั่งคำร้องศาลฎีกา
  สืบค้นคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด