ประวัติความเป็นมา หลักสูตรการเรียนการสอน ติดต่อคณะ
 
เนติบัณฑิตยสภา รับรองหลักสูตรให้ศึกษาต่อระดับเนติบัณฑิต  
สภาทนายความ รับรองหลักสูตรให้เข้ารับการอบรมวิชาว่าความ เพื่อขอใบอนุญาตทนายความ  
สำนักงาน ก.พ. รับรองหลักสูตรให้สอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน  
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ นิติศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
facebook ภาพกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยตาปี  
   
     
     
 
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  
สำนึกฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ เปิดรับสมัครผู้รับการอบรมวิชาความ  
เปิดสอบงานราชการ ตำรวจ ทหาร รัฐวิสาหกิจ  
 
   
   
 
   
     
 
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะศิลปศาสตร์
  คณะบัญชี
  สำนักงานบัณฑิตศึกษา
  สำนักงานวิจัย
  facebook คณะนิติศาสตร์
   
  เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
  สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.)
  สืบค้นคำพิพากษา/คำสั่งคำร้องศาลฎีกา
  สืบค้นคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด